XXXVIII MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM POLARNE „Environmental changes in polar regions: New problems – new solutions” Toruń, 18-20 listopada 2021

Komitet Badań Polarnych PAN

KBP_polskie.jpg

Komitet Badań Polarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk został powołany w 1977 roku. Zrzesza gremium uczonych, doświadczonych badaczy oraz młodych prowadzących badania dotyczące obszarów polarnych Ziemi. Członkowie KBP reprezentują wiele dyscyplin naukowych (z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych) i reprezentują ponad 20 instytucji naukowych w Polsce.

 

Działaniami Komitetu kieruje jego Prezydium, a prace merytoryczne skupione są w 7 zespołach problemowych.

Podstawowymi zadaniami Komitetu są:

  • Konsolidacja i koordynacja działań środowiska naukowego badaczy polarnych w Polsce.
  • Stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem naukowo-badawczym (uczelniami, instytutami PAN oraz innymi jednostkami naukowymi) a administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami z sektora prywatnego.
  • Wydawanie czasopisma o zasięgu międzynarodowym (kwartalnika) Polish Polar Research oraz innych publikacji periodycznych i okazjonalnych.
  • Popularyzacja w społeczeństwie wyników badań polarnych, zwłaszcza mających szczególne znaczenia dla Polski oraz w skali globalnej.
  • Reprezentowanie nauki polskiej w polarnych organizacjach międzynarodowych.
  • Współorganizowanie i patronat nad ogólnopolskimi sympozjami polarnymi oraz interdyscyplinarnymi międzynarodowymi konferencjami naukowymi.
  • Inicjowanie oraz wspieranie interdyscyplinarnych projektów badawczych krajowych oraz międzynarodowych.
  • Pomoc w rozwoju polskiej infrastruktury badawczej w arktycznych i antarktycznych obszarach polarnych (stacji naukowych oraz statków badawczych).
  • Patronat naukowy i wspieranie oraz współpraca z APECS Polska (Association of Polar Early Career Scientists) oraz Polskiego Konsorcjum Polarnego. (Źródło: kbp.pan.pl)

Dowiedz się więcej...

Konferencja w Toruniu